EP.12 Copyright Information หรือ การตั้งชื่อแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ฝังอยู่ในไฟล์ภาพนั้น สามารถเลือกคำสั่งให้ยกเลิกการตั้งค่าได้ตลอด (Embed Copyright Data)

 

ขั้นตอนการตั้งค่า :

  1. เลื่อนไปที่เมนู Setup หน้า 1 File Setting

  2. เลื่อนไปเมนู Copyright Information

 

 

3. เลือกตั้งค่า Embed Copyright Data เพื่อเปิด/ปิดการแสดงผล

 

 

4. เลือกตั้งค่า Copyright Holder เพื่อพิมพ์ชื่อที่ต้องการ

 

 

 

%d bloggers like this: