Decoding Lens : Vibration Compensation

คลิปรวบรวมความหมายของรหัสต่างๆบนกระบอกเลนส์ Tamronที่จะทำให้คุณได้เข้าใจเทคโนโลยี และทราบถึงคุณสมบัติที่เลนส์รุ่นนั้นๆได้รับการออกแบบให้สนองกับความต้องการหรือสถานการณ์แบบใด ในEP.3 จะพาไปทำความเข้าใจกับระบบป้องกันความสั่นไหวของเลนส์แต่ละแบบ

%d bloggers like this: