EP.9 4-way Controller Setting หรือการตั้งค่าปุ่มควบคุมทิศทาง ซึ่งโดยปกติกล้องจะตั้งค่าปุ่มนี้มาจากโรงงานแล้ว แต่ยังเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพเลือกตั้งค่าแต่ละปุ่มได้ใหม่ ตามความต้องการให้เกิดความถนัดกับตนเองมากที่สุด

 

ขั้นตอนการตั้งค่า :

  1. เลื่อนไปที่เมนูCustomize Setting หน้า 2 Customize Controls

  2. เลือก 4-way Controller

 

 

  1. เลือก Direct Key Priority หรือ AF Point Change Priority

 

 

%d bloggers like this: