GR HOW TO : AUTO POWER OFF VS SLEEP MODE ต่างกันอย่างไร?

GR ใช้แรกๆหลายคนกลัวแบตจะหมด ก็จะพยายามตั้งค่ากล้องให้ประหยัดพลังงานมากเท่าที่จะทำได้ไว้ก่อน ซึ่งในกล้องก็จะมีอยู่ 2 เมนูพื้นฐานที่ถือว่าเป็นการตั้งค่าที่น่าจะไปตั้งเอาไว้ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละคน

Auto Power Off : เป็นการเลือกให้กล้องทำการปิดระบบการทำงานในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่มีการสั่งการใดๆ โดยมีเวลาให้เลือกดังนี้

– 1 min./ 3min./ 5min./ 10min./ 30min.

เมื่อกล้องปิดไปแล้วจะกลับมาใช้งานอีกครั้งได้เมื่อกดปุ่ม Power On

Sleep Mode : เป็นการเลือกให้กล้องทำการปิดระบบการทำงานชั่วคราวในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเวลาให้เลือกดังนี้

– 1 min./ 3min./ 5min./ 10min./ 30min.

ซึ่งหากแตะชัตเตอร์ หรือกดปุ่มใดๆก็ตาม กล้องก็จะกลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้งทันที

%d bloggers like this: